PU “Radosno detinjstvo” Novi Sad: Besplatan boravak dece

01/08/2016 12:43

PU “Radosno detinjstvo” Novi Sad: Besplatan boravak dece

U skladu sa odlukom o pravima na finansijsku podršku porodici sa decom, pravo na besplatan boravak deteta u PU “Radosno detinjstvo” Novi Sad mogu ostvariti roditelji, staratelji, odnosno hranitelji.

Uslovi za dobijanje prava na besplatan boravak deteta u Predškolskoj ustanovi “Radosno detinjstvo” Novi Sad ima roditelj, staratelj, odnosno hranitelj:

  • deteta iz porodice koja ostvaruje pravo na dečiji dodatak ili pravo na novčanu socijalnu pomoć
  • deteta trećeg i svakog narednog reda rođenja istog roditelja
  • deteta bez roditeljskog staranja
  • deteta sa smetnjama u razvoju

Za konkurisanje za besplatan boravak potrebno je priložiti jedan od sledećih dokumenata kao dokaz statusa:

  • važeće rešenje o ostvarenom pravu na dečiji dodatak
  • vežeće rešenje o pravu na novčanu socijalnu pomoć
  • izvod iz matične knjige rođenih za svu decu istor rotielja (podnosi samo roditelj za novoupisano dete trećeg i svakog narednog reda rođenja)
  • potvrdu Centra za socijalni rad o smeštaju deteta u hraniteljsku, odnosno starateljsku porodicu
  • Akt o razvrstavanju deteta sa smetnjama u razvoju, odnosno nalaz i mišljenje Interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku

Uz Zahtev stranka potpisuje Izjavu (Obrazac 1) u kojoj se opredeljuje o tome da li će tražene podatke pribaviti sama ili je saglasna da pokrene zahtev na osnovu koga organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija.

Pravo na besplatan boravak ostvaruje se od prvog dana narednog meseca od dana podnošenja zahteva. Zahtev podnose, kako roditelji za novoupisanu decu, tako i roditelji od ranije upisane dece, s obzirom na to da rešenje o pravu na besplatan boravak važi do 31. avgust 2016. godine.

Zahtevi za ostvarivanje prava na besplatan boravak podnose se od 1. do 31. avgusta radnim danom od 8 do 14 časova, a sredom od 8 do 17 časova, Službi socijalne zaštite Predškolske ustanove “Radosno detinjstvo” Novi Sad, Pavla Simića 9.

Potrebne obrasce, kao i sva obaveštenja mogu se dobiti u Službi socijalne zaštite – pozivom na telefon 021/420-439.

Potrebni obrasci nalaze se ovde:

Zahtev za ostvarivanje prava na besplatan boravak
Obrazac 1 – Izjava

01/08/2016 12:43

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments