Liste ponuđenih izbornih predmeta i anketni listić

09/06/2016 12:39

Liste ponuđenih izbornih predmeta i anketni listić

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pripremilo je jedinstveni anketni list i formiralo metodologiju prema kojoj se formiraju liste ponuđenih predmeta.

Svaka osnovna škola će po ponuđenoj metodologiji formirati listu ponuđenih izbornih predmeta za svaki razred za školsku 2016/2017. godinu.

Učenici će pohađati izborne predmete u skladu sa propisima kojima se uređuju nastavni plan i program za osnovnu školu i na osnovu izjašnjavanja roditelja.

Škole će u skladu sa svojim mogućnostima i propisima pored obaveznog izbornog predmeta (verska nastava ili građansko vaspitanje) ponuditi listu prediđenih izbornih predmeta, od kojih će se učenici (odnosno njihovi roditelji) opredeliti za jedan, popunjavanjem anketnog listića.

Izborni predmeti će biti razvrstani u dve tabele:

  • Prva tabela (A) sastoji se od predmeta koje škole mogu da ponude na osnovu svojih mogućnosti, ondonso raspoloživosti nastavnog kadra, a škola će doneti odluku koje od predmeta iz tabele A će ponuditi za svaki razred.
  • Druga tabela (B) sastoji se od predmeta čija će realizacija biti moguća na nivou više škola kako bi se omogućila dostupnost jezika nacionalne manjine sa elementima nacionalne kulture svim učenicima u sredinama gde žive pripadnici pojedinih manjina. Izbor koji predmeti iz tabele B će biti ponuđeni donosi rukovodilac školske uprave u dogovoru sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za svaku osnovnu školu kja se nalazi na teritoriju školske uprave.

Učenje kroz fakultativnu nastavu

U toku školske 2016/2017. godine zainteresovani učenici u Republici Srbiji imaće mogućnost da uče jezike i kulturu nacionalnih manjina, kroz različite oblike vannastavnih aktivnosti, odnosno fakultetivnu nastavu, zimske i letnje škole, radionice ili druge oblike rada.

Ovo je omogućilo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a učenici osnovne škole nisu u obavezi da pohađaju ovu nastavu.

Izborni predmeti na nivou škole

Anketni listić za uključivanje učenika u izbornu nastavu

*Primer pripremljenog anketnog listića

Informacija o zainteresovanosti roditelja za vannanstavne aktivnosti (fakultativna nastava)

09/06/2016 12:39

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments