Uslugom do problema

01/06/2021 16:00

Uslugom do problema

Psiholozi tvrde da životno okruženje i rana izloženost deteta digitalnim medijima dovodi do promene u razvoju moždanih struktura, ali i samog ponašanja. Vreme u kojem živimo dovelo je do toga da deca najpre shvate kako da pronađu na youtube igricu ili crtani film, pa tek onda izgovore i prve reči.

Zamena za pomagala kao što su lopta zamenio je mo­bil­ni te­le­fon. Život s ta­ble­tom i smart­fo­nom, umesto igre sa vršnjacima, izaziva određene ne­u­ro­fi­zi­o­lo­ške promene. I ta promena se prepoznaje kao po­re­me­ćaj pa­žnje. Prema naj­no­vi­jim is­tra­ži­va­njima  današnja deca predškolske dobi pažnju mogu da zadrže svega 10 minuta, a školskog uzrasta 5 minuta. Masovna upotreba tehnologije je u direktnoj vezi sa padom koncentracije, a savremene generacije na­zi­va­ju se i di­gi­tal­nim uro­đe­ni­ci­ma.

pročitajte još i: Depresija kod dece

Stručnjaci navode da je sma­nje­nje deč­je pa­žnje nor­mal­na po­sle­di­ca, jer su deca od ro­đe­nja pod uticajima “sti­mu­lu­sa iz vir­tu­el­nog sve­ta”. Za razliku od roditelja, koji su se sa kompijuterima ili mobilnim telefonima, susreli nakon što su for­mi­ra­ni u ne­u­ro­lo­škom i psi­ho­lo­škom smi­slu, deca su od rođenja izložena digitalnim sadržajima.

Go­mi­la sti­mu­lu­sa iz vir­tu­el­nog sve­ta skre­će pa­žnju deteta s knji­ge i uče­nja, ali i de­ša­va­nja u so­ci­jal­nom sve­tu. Zato bi roditelji, ukazuju stručnjaci, trebalo da se s vremena na vreme podsete činjenice da se ljud­ski mo­zak raz­vi­jao tri mi­li­o­na go­di­na bez di­gi­tal­ne sti­mu­la­ci­je.

Istvovremeno, di­gi­tal­ni uređaji jesu, nova, ci­vi­li­za­cij­ska te­ko­vi­na, te ih je ne­mo­gu­će ne po­nu­di­ti de­te­tu. Međutim, prerano davanje detetu mobilni telefon, kako bi se isto umirilo, sprečavaju da se ono pravilno razvija. Deca lako i veoma brzo postaju za­vi­sna od vi­deo-igri­ca i mo­bil­nih te­le­fo­na,  jer je njima va­žno da jed­nu ak­tiv­nost po­na­vlja­ju nebrojano puta, a to im upravo omogućavaju digitalni aparati.

U toku dana dete može jed­nu igri­cu da igra više puta i da sva­ki put u njoj po­be­di, kao nagradu “dobije” od neke zvuke ili boje, sve ono što oku­pi­ra deč­ja ču­la. Vremenom deca počinju da se navikavaju na tu dinamiku i na­gra­de, pa se teže kasnije snalaze u realnom svetu u kojem nema treperenja kada pravilno, recimo, napišu rečenicu ili pročitaju više od tri rečenice.

možda vas zanima i: Strogi roditelji stvaraju od dece dobre lažove!

Takođe, poručuju psiholozi, da nije samo pažnja žr­tva pre­te­ra­ne upotrebe mo­bil­nih te­le­fo­na. Ugrožene su i manuelne veštine. Pa tako danas deca ružnije pišu, sve su siromašniji vokabulari, jer se fond reči ne proširuje. I upravo je to ono što ne mogu da nauče uz upotrebu digitalnih uređaja, jer se po telefonu “pipka” i  gotovo sve piše u skraćenicama, koje deca usvajaju i kasnije prenose u stvarni život i situacije.

A autorka knjige “Toksično detinjstvo”, Su Palmer, ocenjuje da otežan psihosocijalni razvoj zbog prekomernog korišćenja elektronskih medija doprinosi sve većoj pojave hiperkinetičkog poremećaja (ADHD). Dok stručnjaci iz Australije upozoravaju da svakodnevno, više od 30 minuta uz kompjutere ili tablete u ranoj dobi dovodi do hroničnog bola u vratu i leđima kasnije u odrasloj dobi.

Ukratko

Psiholozi i terapeuti u svetu pozvali su roditelje, nastavnike i nadležne institucije da “zabrane upotrebu portabl tehničkih uređaja do 12 godine” navodeći 9 razloga, koji su zasnovani na istraživanjima, zbog čega to treba uraditi:

  1. Uticaj na razvoj mozga
  2. Usporen razvoj
  3. Epidemija gojaznosti
  4. Nedostatak sna
  5. Mentalne bolesti
  6. Agresivnost
  7. Zavisnost
  8. Zračenje
  9. Neodrživost

 

01/06/2021 16:00

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments